Етикет: бюджет

Бюджетът на Министерство на здравеопазването за 2017 година

Публичното финансиране на здравеопазването се осъществява от три източника:

# Бюджет на Министерство на здравеопазването

# Бюджет на Национална здравноосигурителна каса

# Общински бюджети за здравеопазване

Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 е обнародван в ДВ 98/2016.

В чл. 15 от закона е утвърден бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2017 Продължи

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

Бюджетът на НЗОК за 2015
В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015.

Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева.

От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи в бюджета на НЗОК?

Прогнозата е през 2015 от здравноосигурителни вноски да бъдат събрани 2 040 705 хил. лева, докато за 2014 заложената сума е 1 819 900 хил. лева. Продължи

ДВ 98 от 14.12.2010 – бюджета на НЗОК и изменения в Закона за здравето и ЗЗО – част III

„Скрити” в  параграф 102 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение на Закона за здравето са обнародвани изменения в ЗЗО, които са основа за промяна в определянето цените на НЗОК и отстъпление от договорното начало. продължи