Етикет: болничен лист

От 01 май изменения относно болничните листи

Електронен болничен лист
НОИ уведомява, че от 01 май 2017, влизат в сила промени в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър.

Промените засягат единствено работата на органите на медицинската експертиза.

Промените относно болничните листи не засягат правилата – реда и начина – на освидетелстване на лицата, както и процедурата по издаване на болнични листи.

Промените не засягат осигурените лица.
Целта на въведените промени е своевременна проверка на издаваните болнични листи и по-бързото отстраняване на допусни грешки. Промените са в защита правата на осигурените лица, защото констатираните грешки при издаване на болнични листи водят до по-бавното изплащане на обезщетенията.

Към съобщението на НОИ

От 01 януари електронен болничен лист

Електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите.

Електронният болничен лист и пациентите

Лицата, на които следва да бъде издаден болничен лист за временна неработоспособност, посещават съответното лечебно заведение. Преценката на тяхното здравословно състояние, която се извършва от лекар или от ЛКК – се осъществява по досегашния ред.
След като се прецени необходимостта от издаване на болничен лист, данните от същия се въвеждат в специален програмен продукт. Лицата получават отпечатан на хартиен носител болничен лист.
Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност.

Електронният болничен лист и лекарите

Правилата относно освидетелстването на лицата и издаването на болничните листи – остават непроменени. Промяната е в реда за техническото издаване (написване) на болничния лист и предоставяне на данните в НОИ. Продължи

Нови срокове за представяне на болничните

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето на болничните. Задължението за представяне на болничните в НОИ вече няма да е обвързано с датите на начисляване или изплащане на трудовите възнаграждения.
Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в НОИ в следните срокове:
1. от работодателитедо 15-о число на месеца, следващ този, през който лицето е представило документите за изплащане на обезщетението пред работодателя;
2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

В същите срокове се предоставят и документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете. Като за самоосигуряващите се лица срокът е до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Практически – болничните листове, представени от служителите през януари, ще трябва да бъдат предадени от работодателите в НОИ, най-късно до 15.02.2013.

Нова инструкция за болничните листове

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете
тук

От 1 юли 2011 влиза в сила нова инструкция на НОИ:

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в ДВ 44 от 10.06.2011.

Изпращането на талоните към бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ по отменената Инструкция № 5 от 2001 ще се извършва до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2011. В същия срок лечебните заведения ще получат и получават изменената бланка на болничния лист.

Новата инструкция съдържа специален раздел, уреждащ контролна дейност върху работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, осъществявана от НОИ. Проверка на лечебните заведения ще се извършва веднъж годишно. При прекратяване на дейността на лечебното заведение или при сигнал за допуснати нарушения проверките ще се извършват двоевеременно.

Ново задължение: В случаите, когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, инструкцията задължава, лекарят, издал първичния болничен лист, продължи