Етикет: аптека

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

apteka

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство.
Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.

Считано от днес, 18.11.2016:

# Частично се отменя Наредба 4/2009 за условията и реда за отпускане предписване и отпускане на лекарствени продукти

# Изцяло се отменя Наредба 3/2014 за утвърждаване на медицински стандарт “Педиатрия”

След обнародването на съдебните решения, на ход е Министерство на здравеопазването. Ще има ли последващи изменения на двете наредби? Продължи

Договорите между НЗОК с аптеки

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Но това е въпрос, предизвикан основни от теоретичен интерес.

Санкции, налагани на аптеките

Много по-сериозен и с практическо значение е въпросът за правната природа на актовете, с които се санкционират аптеките. Съдебната практика отговори на този въпрос, с факта на разглеждането на актовете за налагане на санкции на аптеки, от административните съдилища.
Използвам случая да припомня, че през 2013 по искане на председателя на ВАС беше образувано тълкувателно дело, по следните въпроси:
1. Може ли НЗОК да налага санкции на аптеки?
2. Какъв е редът за налагане на санкции на собствениците аптека за нарушения на договори, сключени между тях и здравната каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК?

През ноември 2013 делото е прекратено по искане на председателя на ВАС. Съображенията за оттегляне на искането, не добиват публичност, защото същите са “изпратени в писмен вид (единствено на съдиите от ВАС) по електронната поща”.

Указания на НЗОК за сключване на договори с аптеките

От 2010, с изменение в ЗЗО, е предвидено, че условията и редът за сключване на индивидуални договори за Продължи

ДВ 67 – реда за сключване на договор между НЗОК и аптеките – влиза в наредба

Лекарства, заплащани от НЗОК
Лекарства, заплащани от НЗОК

В ДВ 67 от 30.08.2011 са обнародвани изменения на Наредба № 10 от 2009 – наредбата, която урежда условията, съгласно които НЗОК напълно или частично заплаща за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Институционализира се реда за сключване на договори с аптеки. Продължи