Категория: НРД 2015

А сега накъде …. след решението на ВАС

Как ще се плаща на болниците след определението на ВАС за спиране?

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК

Методиките за заплащане на дейностите от НЗОК са от съществено значение за работата на лечебните заведения. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които лечебните заведения следва да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не бъде заплатена съответната дейност

В ДВ 21/2015 е обнародвано ПМС 57/16.03.2015 за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане. По информация от медиите постановлението е обжалвано от сдружението на частните болници и ЦЗПЗ почти веднага. Впоследствие от сдружението на общинските болници също обявиха, че ще се присъединят към тях.

В публикацияta на zdrave.net ВАС спря лимитите на болниците се казва: На свое закрито заседание в сряда Върховният административен съд спря действието на няколко текста от Постановление 57 на Министерски съвет, а именно: чл. 3; чл. 21; чл. 23, ал. 2, т. 1 и чл. 31 от приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 на Министерския съвет на Република България от 16.03.2015 г. (обн., ДВ, бр. 21/20.03.2015 г.)

За да бъдем обективни, трябва да кажем, че ВАС не спира лимитите на болниците. Определението на ВАС спира действието на разпоредбите, обвързващи плащането на болниците с определението им стойности за извършените от тях дейности. Този извод се налага от спиране действието на разпоредбата на чл. 23, ал.2, т.1, съгласно който финансовоотчетни документи на лечебното заведение не се приемат в следните случай, че (т.1) сумите по фактурите и спецификациите не отговарят на изискванията по чл. 21 , т.е. на определените стойности.

Постановеното от ВАС определение е успех за лицата, оспорили методиката.

Какво следва след определението на ВАС?

Какъв ще е ефектът за лечебните заведения от спирането на посочените разпоредби е въпрос, чиито отговор ще стане ясен в следващите месеци.

Становището на ЦЗПЗ е, че Съдът не желае да контролира актовете на МС. Въпросният нормативен акт (ПМС, с който се приемат методиките) е от тези, които се приемат година за година и следват Закона за бюджет на НЗОК. Следователно на 9.03.2016 година, когато съдът провежда първото си заседание по делото срещу ПМС № 57, то няма да съществува в правния мир, защото вече ще е било отменено, а на негово място ще е прието ново, валидно за 2016.

Въпреки изразеното становище, остава въпросът по какъв ред ще се плаща на болниците в следващите месеци? Продължи

Поправка в Методиката за заплащане на болничната помощ

С поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015 са коригирани допуснатите технически грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ.

Както вече писах в публикацията Грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ бързо обнародване на прецизни текстове ще реши възникналите недоразумения.

Ето и текста на обнародваната днес Поправка в Постановление № 57 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 21 от 2015 г.)

Поправка. Министерският съвет прави следните поправки във връзка с допуснати технически грешки в Постановление № 57 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 21 от 2015 г.):

1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 17, ал. 13“ да се четат „чл. 17, ал. 12“.
2. В чл. 17 от приложение № 2Б към чл. 2:
а) в ал. 7 думите „ал. 7“ да се четат „ал. 6“;
б) в ал. 9 думите „ал. 6 и 9“ да се четат „ал. 5 и 8“;
в) в ал. 11 думите „ал. 11“ да се четат „ал. 10“;
г) в ал. 12 думите „ал. 11“ да се четат „ал. 10“;
д) в ал. 13 думите „ал. 10“ да се четат „ал. 9“;
е) в ал. 14 думите „ал. 11 и 13“ да се четат „ал. 10 и 12“.

Грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ

Правото – създава ред и изисква неготово спазване. А дали е така?

Обновена 03.04.2015:
Методиката за заплащане на болничната помощ е коригирана с поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015

Методиката за заплащане на болничната помощ

Както вече писах методиките за заплащане на дейностите, финансирани от НЗОК са от изключителна важност за лечебните заведения:

Първо: макар и формално наименованието да е Методика за заплащане, практически разпоредбите въвеждат специфични правила за оказване на съответната медицинска дейност

Второ: методиките съдържат изрични правила относно отчитане на дейностите – не само срокове, но възможно грешки, корекции, основания за отказ от плащане и т.н.

Трето: методиките са нормативни актове и съдържат задължителни за всички участници в здравноосигурителната система – изпълнители, пациенти, НЗОК/РЗОК – правила. И точно като нормативен акт – текстът на методиките следва да е юридически прецизен и точен. А дали е така?

Ежедневно отчитане на пациентите – правилата под въпрос

В последните няколко години, в болничната помощ са въведени правила за ежедневното електронно отчитане. Процедурата, свързана с изпращането на ежедневните електронни отчети от болниците, е изрично разписана в Методиката за заплащане на болничната помощ. Неспазване на установения ред за ежедневно предоставяне на информация е основание за отказ от плащане на извършени от болниците дейности. Внимателен прочит на тази част от Методиката за заплащане – показва поредица от сгрешени текстове. Продължи

Методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК

Методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности през 2015

От 2011, с изменение в Закона за здравното осигуряване, реда за остойностяване и заплащане на дейностите от НЗОК се определя в изрични методики.
Съгласно ЗЗО, Методиките за остойностяване и за заплащане се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването .
Методиките се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
Управителят на НЗОК внася одобрените методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет.
Ободрените по този ред методики са нормативни актове, задължителни за всички субекти в здравноосигурителната система.
В ДВ 21/2015 е обнародвано ПМС 57/16.03.2015 за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане.
ПМС 57/16.03.2015 влиза в сила от деня на обнародването – 20.03.2015. От 01.04.2015 в сила ще влизат и разпоредбите, свързани с електронното регистриране на пациентите при постъпване и напускане на лечебното заведение – т.н. “чекиране на пациенти”
ПМС 57/16.03.2015 отменя действалото до този момент ПМС 94/2015.
Съгласно обнародваното постановление, в срок до срок до 30 юни 2015 трябва да се осигури възможност за електронно отчитане на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ на фактури, спецификации и отчети чрез интернет страницата на НЗОК.

Методиките са разработени по видове дейности:

  • За дейностите в извънболничната медицинска
  • За дейностите в болничната медицинска помощ
  • За комплексно диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания
  • За дейностите в извънболничната дентална помощ
  • Продължи