Категория: НРД 2014

Промени в НРД 2014

Облекчават се изискванията към лечебните заведения за болнична помощ във връзка с извършване на изследвания при хоспитализация.

При хоспитализация (планов прием) по клинична пътека пациентът може да представи предварително извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди дата на хоспитализация. Приемащото лечебно заведение следва да зачете тези изследвания, както и да ги използва при отчитане на клиничната пътека, доколкото това не противоречи на диагностично-лечебния алгоритъм на същата. Давността на предварително извършените клинико-лабораторни изследвания е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече от 30 дни) преди датата на хоспитализация в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар.

Това е предвидено в измененията на НРД 2014, обнародвани в ДВ 41/2014

Изменения на НРД 2014 за медицинските дейности

Договорите между НЗОК с аптеки

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Но това е въпрос, предизвикан основни от теоретичен интерес.

Санкции, налагани на аптеките

Много по-сериозен и с практическо значение е въпросът за правната природа на актовете, с които се санкционират аптеките. Съдебната практика отговори на този въпрос, с факта на разглеждането на актовете за налагане на санкции на аптеки, от административните съдилища.
Използвам случая да припомня, че през 2013 по искане на председателя на ВАС беше образувано тълкувателно дело, по следните въпроси:
1. Може ли НЗОК да налага санкции на аптеки?
2. Какъв е редът за налагане на санкции на собствениците аптека за нарушения на договори, сключени между тях и здравната каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК?

През ноември 2013 делото е прекратено по искане на председателя на ВАС. Съображенията за оттегляне на искането, не добиват публичност, защото същите са “изпратени в писмен вид (единствено на съдиите от ВАС) по електронната поща”.

Указания на НЗОК за сключване на договори с аптеките

От 2010, с изменение в ЗЗО, е предвидено, че условията и редът за сключване на индивидуални договори за Продължи

Епикризата се издава е деня на изписването

В последните дни се получиха няколко въпроса свързани с издаването на епикриза. Настоящата публикация е провокирана от въпросите на читател, за които изказвам своята благодарност: “Относно изчакването на резултати: Остава ли задължението ЛЗБП да издава епикриза в деня на дехоспитализацията( еднозначно ли е на изписване) и ако да, то каква ще е тази епикриза с непотвърдена диагноза и евентуални непълни и неточни препоръки към ОПЛ и пациент? Още повече, че с новото НРД отпада възможността в епикризата да се отразява етапна диагноза, която съществуваше по силата на чл.177(3), т.2 от НРД-2012. Нормата на новата ал.6 към чл.184, единствено дава възможност епикризата да се предоставя на пациента след получаване на резултата, но не разписва задължение 1.кога да се издава и 2.кой и кога да е валидира в тези случаи, което отново ни връща в изходното положение на ал.1 към чл.184. Ако беше записано, че епикризата се издава и предоставя след потвърждаване на диагнозата, то горните разсъждения ще са излишни.”

Основната нормативна уредба на епикризата се съдържа в Наредбата № 49/18.10.2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Изискванията към издаването на епикризата остават непроменени.

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

Ето какво казва член 24 от Наредба 49/2010:

Ал. 1 – В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.
Ал. 3 – При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата.

Наредбата е категорична и не предвижда никакви изключения. Какво реално се случва в лечебните заведения е един друг въпрос …. Продължи

НРД 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014

НРД 2014 за медицинските дейности
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014

НРД 2014 за денталните дейности
Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014

Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ
Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ
Договор № РД-НС-01-5 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз