Категория: Аргументи и коментари

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

apteka

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство.
Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.

Считано от днес, 18.11.2016:

# Частично се отменя Наредба 4/2009 за условията и реда за отпускане предписване и отпускане на лекарствени продукти

# Изцяло се отменя Наредба 3/2014 за утвърждаване на медицински стандарт “Педиатрия”

След обнародването на съдебните решения, на ход е Министерство на здравеопазването. Ще има ли последващи изменения на двете наредби? Продължи

Промени в дейността на центровете за спешна медицинска помощ

Дейностите в ЦСПМ ще се осъществяват от два вида екипи – стационарни екипи и мобилни спешни екипи.
Измененията са в сила от 22 октомври 2016.
Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съобразно Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"

Продължи

Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30 юни

НАП напомня:

Съгласно новия Закон за счетоводството, до края на юни 2016 г. всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет .

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.

От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

В закона са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. Съгласно действащото законодателство санкциите ще бъдат налагани от НАП след изтичане на законоустановения срок за подаване.

Какво означава статутът УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА?

„МБАЛ – РУСЕ“ АД
снимка: dariknews.bg

Три частни и една държавна болница стават университетски – съобщава zdrave.net

Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения, информират от Министерски съвет.
Това са МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас; МБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе; МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив и МБАЛ – Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив.
(към публикацията)

Статутът университетска болница

Статутът на университетските болници е уреден в ЗЛЗ и претърпява сериозни промени през 2015. Статут университетски могат да получат както болници, така и клиники и отделения.

Предпоставка за получаването статут на университетска болница е получаването на положителна акредитационна оценка, за повеждане на клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация и на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, както и за следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за посочените дейностите придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка.
Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Министерският съвет, отново по предложение на Министъра на здравеопазването, може да отнеме университетският статут Продължи