Категория: ДВ 2011

Министерство на здравеопазването през 2011

Една от целите на този сайт е да предоставя информация за актуалните изменения в нормативната уредба в сферата на здравеопазването (виж публикациите в рубриките Актуално от ДВ и Архив на ДВ). За улеснение на читателите представям списък на всички нови и изменени нормативни актове, издадени от МЗ през 2011, с указване на броя на ДВ, в който е излязъл съответният документ.

Правилници, издадени от МЗ, през 2011

Продължи

Списък на медицинските изделия

Държавата плаща само медицинските изделия, включени в списъка по наредбата

Тема на предаването „Открито”, излъчено на 21.12.2011 по националната телевизия беше: „За съществуването на паралелна здравна система и „черен пазар“ на медицински консумативи”

В предаването се чуха обещания държавата да регулира пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите.
Как точно ще изглежда регулацията в пазара на медицински изделия?

В ДВ 104/27.12.2011 е обнародвана Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Списък на медицинските изделия

Съгласно чл. 30а от Закона за медицинските изделия Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на МТСП, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие

Държавата ежегодно ще определя стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка.

Посочените от закона организации и лечебни заведения няма да могат да заплащат медицински изделия извън този списък.

Кога ще стане факт списъка на медицинските изделия?

Продължи

Национални информационни системи

Информационни системи в здравеопазването

В ДВ 103 от 23.12.2011 е обнародвано изменение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”. С измененията на медицинския стандарт по „АГ” са направени и изменения в медицинския стандарт по „Кардиология”. Измененията са свързани със създаването и функционирането на информационните системи в здравеопазването. Началото е поставено с информационната система на интервенционалните процедури и на ражданията.

Защо е важен медицинският стандарт?

Медицинските стандарти – начин на употреба

Национална информационна система за извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология

В началото на ноември 2011 беше създаден Електронният национален регистър на извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиологя

Считано от 23.12.2011 регистърът ще се нарича Национална информационна система за извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология.

Информационна система за ражданията

Считано от 01.01.2012 Националният център по обществено здраве и анализи трябва да създаде и поддържа информационна система за ражданията. Продължи

Класификационна система AR-DRG

Австралийски опит в здравеопазването

Така ли започва голямата реформа в здравеопазването?

В извънредния брой на ДВ 102/22.01.2011 е обнародван Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG,сключен на 4 ноември 2011.

Какво точно договарят България и Австралия – остава тайна.
Схемата на договореностите, вероятно и на финансовите условия , са обявени за поверителна информация, и няма да се обнародва в „Държавен вестник“.

AR-DRGs (Australian Refined Diagnosis Related Groups)

– представлява система за класификация на пациентите, която дава клинично значим начин, по който да лекуваните в болница пациенти да се съотнасят към необходимите ресурси.

Защо договорът за Класификационната система AR-DRG е обявен за поверителен?

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за за международните договори на РБ предвижда възможност органът, който дава съгласие за обвързване на РБ с международен договор, може в акта за обвързване да разпореди договорът да не бъде обнародван.

Въпросът кое налага запазване в тайна договорът за Класификационната система AR-DRG – засега остава без отговор.

В днешния ДВ 103/23.12.2011 – очаквайте изменение на наредбата за оптиките и медицински стандарт “Акушерство и гинекология”.