Категория: ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

Държавен вестник – декември 2017
В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември.

Брой 96 от 01.12.2017
Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018.
За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация.

Брой 97 от дата 5.12.2017
Обнародвано е изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Променя се изискването за минималния състав на службите по трудова медицина, който включва: Продължи

Бюджетът на НЗОК за 2018

Бюджетът на НЗОК за 2018
В края на всяка година и пациенти и лекари, и лечебни заведения, задават въпроса: Колко ще са парите за здраве през следващата година?

Отговорът на този въпрос е труден и нееднозначен. Отговорът предполага да се анализират всички източници, които ще осигурят финансирането на дейностите в здравната сфера – държавен бюджет, общински бюджети, здравноосигурителни плащания. Безспорно най-съществената част от „парите за здраве” се осигуряват от здравноосигурителната система.

От 01 януари 2018 влиза в сила новия Закон за бюджета на НЗОК

Закон за бюджета на НЗОК за 2018

Бюджетният закон за поредна година, установява прилагането на регулаторните механизми в заплащането на медицинската помощ, оказвана на здравноосигурените пациенти:

Остават познатите регулиращи механизми в извънболничната помощ – т. нар. регулативни стандарти

Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., Продължи

Какво ново в Държавен вестник през септември 2017?

Държавен вестник – септември 2017
През месец септември няма обнародвани нормативни актове, пряко засягащи здравната сфера.

В Държавен вестник са обнародвани две решения на НС, свързани със здравеопазването:

В брой 73 от 8 септември 2017 е обнародвано решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към Министъра на здравеопазването относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Решение на Народното събрание:
В срок до 30 октомври 2017 Министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“.

В брой 74 от 12 септември 2017 е обнародвано решението на НС за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016.

Последният публикуван, на официалната Интернет-страница на НЗОК, годишен отчет за дейността е за 2013 година.

Доклад относно проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016, № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

Държавен вестник – август 2017
През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта.

Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика.

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

В брой 62 е обнародвано решението за избиране на д-р Камен Плочев за управител на НЗОК с мандат до 12 март 2020 г.

Брой 64
Обнародвано е решението на ВАС по адм. дело № 4123 от 2016, с което е отменена Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори Продължи