Категория: ДВ 2014

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина.

Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук

С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие:

Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване

Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014.
Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България.

От днес е в сила нов Имунизационен календар.

Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Нов списък за задължителните лекарствени продукти в ЦСМП

От края на тази седмица Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат длъжни да поддържат в наличност лекарствени продукти по нов списък.

В ДВ 18/04.02.2014 са обнародвани изменения в Наредба № 25/1999 за оказване на спешна медицинска помощ, съгласно които Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти съгласно ново приложение № 1. При необходимост центровете могат да закупуват и прилагат и лекарствени продукти извън този списък.

Закупените до този момент лекарствени продукти се прилагат от центровете за спешна медицинска помощ до пълното изразходване на количествата им.

Списък на лекарствените продукти, поддържани от ЦСМП

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

В ДВ 13/14.02.2014 е обнародвана Наредба № 1 от 31.01.2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Прилаганата до този момент Наредба № 35 от 2010 се отменя.

Новата наредба ще влезе в сила три дни след обнародването.

Ръководителите на клиничните лаборатории ще трябва да се запознаят с новите изисквания и да преценят какви промени ще трябва да направят в лечебните заведения, за да отговарят на новите (и не толкова нови) изисквания.

Задължителен (минимален) обем дейност

С новата наредба се завишава изискването за обем извършени изследвания годишно в извънболничната помощ. Изискванията към структурите по клинична лаборатория от съответните нива на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ се запазват и остават съответно 300, 350 и 400 изследвания годишно на едно болнично легло.

За структура по клинична лаборатория към медицински център, диагностично-консултативен център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория – най-малко 30 000 лабораторни изследвания годишно. До момента изискването е било за 15 000.

Какъв е смисълът от подобни количествени показатели? Безспорно – осигуряване качество на предлаганата медицинска услуга. Тогава какво ще се случи с тази клинична лаборатория, която не покрие съответните изисквания? Продължи