Категория: ДВ 2014

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

Бюджетът на НЗОК за 2015
В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015.

Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева.

От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи в бюджета на НЗОК?

Прогнозата е през 2015 от здравноосигурителни вноски да бъдат събрани 2 040 705 хил. лева, докато за 2014 заложената сума е 1 819 900 хил. лева. Продължи

Промени в основния пакет от дейности, заплащани от НЗОК

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Радиохирургия от 01 юли 2015

С изменения в ДВ 95/2014, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2015, се създаде нова Клинична пътека 88.1 Роботизирана радикална простатектомия.
С последните изменения на Наредба 40/2004 новата Клинична пътека 88.1 се отменя.
Създава се нова Клинична пътека 258.4. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Новите клинични пътеки Продължи

Въвеждане на Австралийската класификация на медицинските процедури (обновена)

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури отново е променена. Измененията са обнародвани в ДВ 106/23.12.1014.

Въведените по-рано промени, обнародвани в ДВ 75/2014, се отлагат.

В срок до 31 март 2015 директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите по подготовка и провеждане на процеса по адаптиране и привеждане в готовност в срок до 31 декември 2015 на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

От 01.01.2016 лечебните заведения ще трябва да кодират, освен заболяванията съгласно МКБ – 10, така и медицинските процедури, които извършват.

Предходни изменения

Продължи

Нови медицински стандарти

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години.
В помощ на лекарите и лечебните заведения, които са задължени да спазват правилата, регулирани с медицинските стандарти правим обобщение на всички обнародвани до този момент нови медицински стандарти.

Контролът по спазване на медицинските стандарти се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Установените нарушения на медицинските стандарти се санкционират съгласно Закона за лечебните заведения.

НАРЕДБА № 5 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 4 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 1 от 31 януари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“(ДВ 13/2014)

НАРЕДБА № 3 от 7 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ (ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 2 от 6 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“(ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 4 от 13 март 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“ (ДВ 28/2014)

НАРЕДБА № 11 от 30 юни 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ (ДВ 56/2014)

НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 13 от 23 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 12 от 21 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“(ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 17 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична токсикология“ (ДВ 69/2014)

Наредба № 18 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“ (ДВ 70/2014)