Категория: ДВ 2013

Промяна в подсъдността на жалбите срещу решенията на НЕЛК

С изменение в АПК (ДВ 104/2013) се променят правилата за местната подсъдност при обжалване на индивидуални административни актове.

След 04.01.2014 някои от административните дела няма да се гледат от АС – София град, а от административните съдилища по места. Целта на промяната е не само да се разтовари най-големият административен съд, но и обжалването да стане по-достъпно за лицата.

Съгласно новите правила делата по оспорване на индивидуални административни актове ще се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Във връзка с цитираната промяна е изменен Законът за здравето. По досега действащите правила жалбите срещу решенията на НЕЛК се разглеждаха в АС – София град.

След 04.01.2014 жалбите срещу решенията на НЕЛК ще се гледат пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя.

Промяната в Закона за здравето, има определени предимства за лицата, които решат да обжалват решенията на НЕЛК:

 • поне на първа инстанция делата ще приключват значително по-бързо
 • спестяване на разходи за явяване по делата
 • Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

  Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

  След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение.

  Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни. Продължи

  НЗОК с нов устройствен правилник

  След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което мандатът на директорите на РЗОК става 4 години, от 10.09.2013 НЗОК е с нов устройствен правилник.

  В ДВ 79 е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

  Числеността на ЦУ на НЗОК е намалена с 12 щатни бройки

  Съгласно новият устройствен правилник общата численост на служителите на НЗОК е 2 261, от които 325 – в ЦУ на НЗОК. Запазва се числеността на служителите в РЗОК – 1 936.

  Освен намаляването на общия щат на ЦУ на НЗОК, с новия правилник, се правят и вътрешни структурни промени, които предполагат „разместване“ на служители. Продължи