Категория: ДВ 2012

Промяна в Център „Фонд за асистирана репродукция“

В ДВ 103/28.12.2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, уреждащи финансирането на асистираната репродукция.

Изменения в Центъра „Фонд за асистирана репродукция“

Дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ ще бъдат свързани с:

1. разглеждане на заявления за одобряване на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция, финансирани от бюджета на НЗОК, в лечебни заведения в Република България
2. създаване и поддържане на регистър на лица с репродуктивни проблеми

Фондът ще одобрява до 3 ин витро процедури на едно лице.

Запазва се създаденият към фонда Обществен съвет, но се разширява съставът му – от 7 на 9 членове. Двамата нови членове ще бъдат представители на НЗОК. Продължи

Лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Наредбата е издадена на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните

В днешния ДВ 83/30.10.2012 е обнародвана Наредба № 4 от 19.10.2012 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. Тази наредба е издадена на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Наредба № 1 от 2007 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите е отменена.

Наредба № 4/2012 влиза в сила от деня на обнародването – 30.10.2012.

Военноинвалидите, както и военнопостадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Продължи

Промяна на потребителската такса за болнично лечение

Размерът на потребителската такса беше определен от МС преди по-малко от месец.

В днешния ДВ 75/02.10.2012 е обнародван промяна в ПМС № 193/2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.

Считано от днес потребителската такса за всеки ден болнични лечение се променя от 5.40 на 5.80 лева.