Категория: ДВ 2010

Промени през 2010 в законодателството свързано с упражняване на лекарската професия и регулиране системата на здравеопазването

Излезе последният брой на ДВ за 2010

       Излезлият днес 30.12.2010 извънреден брой на ДВ 102 е последният за 2010.

 В броя е поместено съдържание и справочник на обнародваните актове в ДВ за цялата 2010.

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и  критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък.
продължи

Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004

 

В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 40/ 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

  •   Наредбата дава легални дефиниции на понятията:

 “Дежурен кабинет” е структура на лечебните заведение, продължи

ДВ 100 от 21.12.2010 – изменения в реда за заплащане на лекарства

С Наредба № 38 от 2004  е определен списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

 Изменения, публикувани в ДВ 100/21.12.2010:

 Считано от 01.01.2011 НЗОК: продължи

ДВ бр.99 от 17.12.2010 – държавния бюджет и решение на ВАС

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011

 

Обнародвано е Решение на ВАС по адм. дело № 9627/2009, образувано по жалба на БЛС против разпоредби от Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК.

С решението се: продължи