Научни публикации на гл. ас. Мария Радева, д-р по право

42. Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, Варненски медицински форум‘2014, приложение 2, Университетско издателство МУ – Варна

41. Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика, Известия на съюза на учените – Варна, 1/2013, ISSN 1310-6376, 35 – 39

40. За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, ISSN 1314-4111, 60 – 63

39. Е-правосъдие в Република България – състояние и тенденции, Сборник трудове, VI Международна научна конференция „Е-управление”, ТУ-София, 2014, ISSN 1313-8774, 125 – 132 сканирай от електронно издание

38. Медицинският туризъм в България – състояние и предизвикателства, Сборник с доклади Интелигентна специализация в България, Международното висше бизнес училище, Ботевград, 2014, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD), 1001 – 1006

37. Медицинската сестра и акушерката – като субект на административно – наказателна отговорност, Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 8.3, ISSN 1311-3321, 129 – 134

36. Правни аспекти на професията „Парамедик”, Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 8.3, ISSN 1311-3321, 135 – 139

35. От социалната държава към …, Сборник доклади от Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на развитието на съвременното право”, Русе, 2014, ISBN 978-954-712-610-7, 144 – 151

34. Идва ли краят на Европейския социален модел?, Научни трудове на Русенския университет – 2013, том 52, серия 7, 40-44

33. Рекламата в медицинската практика – правни аспекти, Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология”, том XVIII, 2/2013, с. 66 – 70, ISSN 1310 – 5833

32. Правата на пациента в международното право, Правото – изкуство за доброто и справедливото, Сборник, посветен на 20-годишнината от създаването на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 649 – 659, ISBN 978-954-423-874-2

31. Задължителното здравно осигуряване в България – от договорното начало до публичното право, Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , 23 май 2012, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 371 – 383, ISBN 978-954-423-876-6

30. Особености на трудово – правните отношения в лечебните заведения, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Хуманитарни науки” 1/2012, стр. 36 – 39, ISSN 1310-6376

29. Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт, Mechanics Transport Communications, Academic journal, Vol. 22, Issue 3/2013, стр. II-45 – II-51, ISSN 1312 – 3823

28. Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука. Преглед на съдебната практика, Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Бургаски свободен университет, стр. 264 – 269 ISBN 978-954-9370-96-6

27. Предварителните указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи, в съавторство Списание Наука и технологии, Международно научно on-line списание, издание на „Съюз на учените – Стара Загора“, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111

26. Колективното трудово договаряне в здравеопазването, Списание Наука и технологии, Международно научно on-line списание, издание на „Съюз на учените – Стара Загора“, 2013, брой 7, стр. 85-89, ISSN 1314-4111

25. Информационните технологии и юридическата професия – някои практически аспекти в обучението на студентите от специалност „Право, Сборник доклади от Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии, Издателски център на Русенски университет «Ангел Кънчев», 2013, ISSN 1314 – 9024, 154 – 258

24. Европейският съюз и българската здравна система, Сборник с доклади от X-та международна конференция Съвременният модел на Европейския съюз и мястото на България в него, секция 2, Издателство на Международното бизнес висше училище, Ботевград 2013, стр. 479-486, ISBN 978-954-9432-61-9

23. Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практическата реализация, Сборник трудове от V Международна научна конференция „Е-Управление”, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-8774, 82-90

22. Възможностите на местната власт за развитието на здравеопазването в региона, Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, том I, Издателство ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал – Смолян, 2013, ISBN 978-954-8767-41-5, 511 – 519

21. Legal framwork of the public financing of the health system in the Republic of Bulgaria, Proceedings in Global Virtual Conference Workshop, 2013, ISBN: 978-80-554-0679-4, 96-98

20. О некоторых аспектах модели финансового обеспечения в здравоохранении Республики Болгария, Материалы VI международной научно-практической конференции, Москва, 2013, ISBN 978-5-91891-270-6, 128 – 132

19. Държавната здравна политика – формиране и реализация, Сборник с материали от Юбилейната научна конференция 20 години Юридически факултет, Русе, 2012, ISBN 978 – 954 – 712 – 576 – 6, 124 – 131

18. Правна рамка на доброволното здравно осигуряване, Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51, серия 7, 241 – 245

17. Регулирани професии в здравеопазването, Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51 серия 8.3, 41 – 45

16. Медицински стандарти в денталната медицина, Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология” – Варна, 1’2012/XVII, 67-70, http://www.su-varna.org/izdanij/Medicina-1-12/pages67_71.pdf

15. Административно – правни аспекти на качеството на медицинската помощ, БАН, том VII, 2012, 161 – 164

14. Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес, сп. Наука и технологии, vol. II, No 7, 2012, 103 – 106

13. Правото на достъп до медицинска помощ – конституционни и административноправни аспекти, сборник Правната наука – традиции и актуалност, Университетско издателство „Паисий Хилендарски” 2012, 259 – 266, ISBN 978-954-423-768-4

12. Етични и правни норми в медицината, Научни трудове на Русенския университет – 2011, том 50, серия 8.1, 14 – 18

11. Административно – наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите, Научни трудове на Русенския университет – 2011, том 50, серия 7, 239 – 243

10. Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения, Административно правосъдие, 2011, бр. 5; 19 – 34

9. Административното право и механизмите за защита правата в здравеопазването, Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4, Медицина и екология, том 2, 2011

8. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част II, Здравна политика и мениджмънт, 2011, бр.1, 72 – 76

7. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част I, Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр.2, 80 – 85

6. Регулативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от НЗОК – развитие на нормативната уредба и съдебната практика, Адвокатски преглед, 2010, бр.1-2, 8 – 23

5. Непосредственият контрол, осъществяван от НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на ЗЗО, Административно правосъдие, 2009, бр. 6; 46 – 54

4. Здравната система – функции и структура, Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 4, 34 – 37

3. Права на задължително здравноосигурените лица, Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 6, 18-25

2. Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването, Здравен мениджмънт, 2007, бр. 7, 49-57

1. Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи, Здравен мениджмънт, 2007, бр. 4, 52-57