За информираното съгласие на непълнолетните, навършили 16 години

Информирано съгласие при непълнолетни пациенти
Девет години бяха необходими на Министерство на здравеопазването, за да изготви и приеме една наредба.

Наредбата за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя е предвидена още през 2009, но става факт на 06 юли 2018.
Пълен текст на наредбата

Предисторията на наредбата

Законът за здравето, в сила от 01 януари 2005, по нов начин урежда изразяването на информирано съгласие от пациента.

I. Когато пациентът е пълнолетен и дееспособен, той сам изразява информирано съгласие.

II. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в изрично предвидени случаи.

III. Когато пациентът е непълнолетен (14 – 18 години) или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител.

В сила от 02.06.2009, Законът за здравето е допълнен, като се създава правна възможност да не се изисква съгласието на родителя или попечителя, при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години.

В поредица от научни публикации коментирах този текст от Закона за здравето, като изрично подчертавах, че това е един неприложим текст. Причината за неприложимостта на законовата уредба беше с изискването конкретните видове дейности по консултиране, профилактичните прегледи и изследванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Липсата на въпросната уредба продължи 9 години.

Нова наредба

На 6 юли 2018 е обнародвана Наредба № 8 от 27.06.2018 за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя

Наредбата урежда конкретните видове дейности по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за извършването на които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя. За други медицински дейности, освен изрично посочените в наредбата, същата не се прилага. За тези дейности е необходимо, освен съгласието на непълнолетния пациент и това на негов родител или попечител.

В случай на установяване на отклонения от здравословното състояние/заболяване в хода на провежданите здравни консултации, прегледи и/или изследвания лекарят, установил отклонението, задължително и своевременно уведомява родителя или попечителя на лицето.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *